Yoga

Sort exercises by: Name | Sanskrit Name | Difficulty Level

Yoga Posture Sanskrit Name Difficulty Level
Virabhadrasana II
low
Urdhva Mukha Svanasana
low
Trikonasana
medium
Hanumanasana
high
Parivrtta Anjaneyasana
medium
Halasana
high
Tadasana
low
Chaturanga Dandasana
medium
Uttanasana
low
Utthita Hasta Padangusthasana
medium
Garudasana
medium
Adho Mukha Svanasana
low
Bakasana
high
Savasana
low
Baddha Konasana
medium
Balasana
low
Utkatasana
low
Ustrasana
low
*Always check with a medical professional before starting any workout program.